Nasz regulamin


Regulamin

I. Definicje

 1. Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej tuoglos.pl oraz tuogłoś.pl, jak również w domenach lokalnych w ok. 100 największych miastach Polski i kilkudziesięciu serwisach dla Polonii na całym świecie, zwanych Grupą Tuogłoś /lista/, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Serwisu.
 3. Administrator – właściciel i zarządzający Serwisem, którym jest A.COM Krzysztof Sroka, z siedzibą w Tarnowie, ul. Rolnicza 2/62, NIP: 8731369267, Regon: 850463101.
 4. Ogłoszenie standardowe - ogłoszenie bezpłatne, dodawane “ręcznie”.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, która wchodzi w życie z dniem zamieszczenia zmian w Serwisie.

III. Brak opłat

 1. Zamieszczanie standardowych ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Możliwe jest dodatkowe odpłatne wyróżnianie ogłoszeń i zamieszczanie linków i reklam oraz automatyczne hurtowe zamieszczanie ogłoszeń we wszystkich serwisach Grupy Tuogłoś.
 3. Serwis nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.

IV. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji zakładane jest konto użytkownika. Po wypełnieniu formularza rejestracji, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zostaje przesłany link aktywacyjny.
 2. Utworzone konto w Serwisie umożliwia dodawanie ogłoszeń, edycję i ich usuwanie.
 3. Użytkownik w trakcie rejestracji jak i dodawania ogłoszeń jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych informacji.
 4. Dodanie ogłoszenia jest możliwe również bez zakładania konta, poprzez wypełnienie formularza i potwierdzenie linku otrzymanego na podany adres email.
 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 7. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania stron transakcji.
 8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji związanej z treścią ogłoszenia. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

V. Publikacja ogłoszeń

 1. Ogłoszenia standardowe mogą być publikowane tylko w jednym z wybranych serwisów Grupy Tuogłoś. Niedozwolone jest powielanie ogłoszeń standardowych na innych serwisach Grupy.
 2. Ogłoszenia niestandardowe mogą być automatycznie, odpłatnie zamieszczane na wszystkich lub tylko wybranych Serwisach Grupy Tuogłoś.
 3. Zamieszczenie ogłoszenia w dowolnym serwisie Grupy Tuogłoś, spowoduje automatyczną publikację tego ogłoszenia również w ogólnopolskim serwisie Tuogłoś.pl
 4. Zamieszczenie ogłoszenia standardowego wymaga wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza, akceptacji niniejszego regulaminu i polityki prywatności oraz aktywacji ogłoszenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysyłany na adres email podany przez użytkownika podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji.
 5. Automatyczne zamieszczanie ogłoszeń z pliku xml, jest możliwe jedynie po indywidualnym uzgodnieniu warunków technicznych i cenowych z Administratorem.
 6. Ogłoszenia wyświetlane są przez okres do 30 dni, a po tym okresie ogłoszenie może być wyświetlane w formie archiwalnej (bez danych identyfikujących użytkownika). Administrator zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.
 7. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia, adres email i numer telefonu, podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń z adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń.
 9. Łącznie w serwisach Grupy Tuogłoś dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia standardowego bezpłatnego, które dotyczy danego przedmiotu/towaru/usługi itp.
 10. Zabronione jest ręczne zamieszczanie ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu/towaru/usługi w kilku lub we wszystkich serwisach Grupy Tuogłoś. Ogłoszenia takie można zamieszczać jedynie przy wykorzystaniu odpłatnej opcji automatycznego dodawania ogłoszeń.
 11. Zabronione jest ponadto zamieszczanie ogłoszeń które:
  1. Wprowadzają w błąd.
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu lub usługi.
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety.
  4. Zawierają jakiekolwiek treści i/lub zdjęcia o charakterze erotycznym lub pornograficznym oraz dotyczące produktów i usług o tej tematyce.
  5. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich.
  6. Napisane są w języku innym niż polski.
  7. Zawierają adresy, nazwy i reklamy konkurencyjnych stron www i serwisów internetowych.
  8. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  9. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
  10. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
 12. Administrator Serwisu ma prawo usunąć każde ogłoszenie, które jest niezgodne z niniejszym regulaminem bez powiadomienia Użytkownika.

VI. Promowanie ogłoszeń oraz inne usługi płatne

 1. Użytkownik ma możliwość odpłatnego promowania swoich ogłoszeń oraz odpłatnej automatycznej publikacji ogłoszenia we wszystkich lub wybranych serwisach Grupy.
 2. Ogłoszenia premium na stronie głównej Serwisu:
  • zamieszczane z dużym zdjęciem na stronie głównej Serwisu rotacyjnie,
  • okres trwania promowania równy jest okresowi publikacji ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie publikowane w galerii na stronie głównej
  • zamieszczane ze średniej wielkości zdjęciem na stronie głównej Serwisu rotacyjnie,
  • okres trwania promowania równy jest okresowi publikacji ogłoszenia.
 4. Ogłoszenia promowane na listach wyszukiwań i na stronie kategorii:
  • zamieszczane na początku listy wyszukiwań,
  • zamieszczane w pierwszej kolejności na liście ogłoszeń w danej kategorii,
  • wyróżnione innym kolorem niż ogłoszenia standardowe,
  • okres trwania promowania równy okresowi publikacji ogłoszenia.
 5. Użytkownik ma możliwość odpłatnego samodzielnego zamieszczania reklam tekstowych zawierających link do swojej strony www. Treść i forma reklam musi być zgodna z warunkami zamieszczania ogłoszeń w Serwisie.
 6. Faktury VAT za usługi płatne wystawiane są na żądanie Użytkownika i wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą płatniczą.
 7. Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem SMS Premium dokumentowana jest na fakturze wystawianej przez właściwego operatora usługi GSM.
 8. Aby otrzymać fakturę VAT za usługę płatną przelewem lub kartą płatniczą, należy zgłosić chęć jej otrzymania poprzez wypełnienie formularza z danymi do faktury, podając m.in. NIP, adres email, z którego ogłoszenie zostało dodane oraz link do ogłoszenia.
 9. Faktura VAT zostanie przesłana w postaci elektronicznej drogą mailową na adres email podany w formularzu, w terminie najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.
 10. Płatności usługą SMS Premium dokonywane są za pośrednictwem serwisu Smartpay. Regulamin płatności dla osób prywatnych dostępny jest na stronie https://smartpay.pl/regulamin-klienta a dla prowadzących działalność gospodarczą https://smartpay.pl/content/Regulamin_os_pr_v2.pdf
 11. Płatności przelewem/kartą płatniczą dokonywane są za pośrednictwem serwisu PayU. Regulamin płatności dostępny jest na stronie https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 12. Jeśli ogłoszenie zostanie usunięte lub oznaczone jako sprzedane przez Użytkownika przed upływem okresu promowania, opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 13. Opłata za promowanie lub dodanie ogłoszenia automatycznie do wszystkich lub wybranych serwisów, które zostało przez Administratora usunięte ze względu na jego niezgodność z prawem lub niniejszym regulaminem nie będzie zwracana. W razie usunięcia naruszeń, istnieje możliwość przywrócenia ogłoszenia jako ogłoszenie promowane lub automatycznie dodane do serwisów.
 14. W przypadku ogłoszeń dodawanych przez niezalogowanego użytkownika aktywacja Ogłoszenia wyróżnionego nie jest konieczna. Ogłoszenie będzie automatycznie aktywowane po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji.

VII. Odpowiedzialność stron

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zmiany kategorii, które: są niezgodne z niniejszy Regulaminem, łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, są powszechnie uznane za obraźliwe, zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji, nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania korzystania z Serwisu Użytkownikowi w przypadku naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu

VIII. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@tuoglos.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), adres serwisu w którym powinno być dodane, numer ogłoszenia oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z Serwisu. Aby konto zostało usunięte należy przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług Serwisu na adres poczty e-mail kontakt@tuoglos.pl.
 5. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

Załącznik Nr 1 - Cennik usług dodatkowych

Publikowanie ogłoszeń standardowych jest bezpłatne

Dodatkowymi usługami płatnymi są:

Publikowanie ogłoszeń standardowych jest bezpłatne

Dodatkowymi usługami płatnymi są:

1. Automatyczne publikowanie ogłoszeń w wielu serwisach

Usługa automatycznej publikacji ogłoszenia w wielu serwisach Przelew SMS
Usługa automatycznej publikacji ogłoszenia standardowego w 105 serwisach w Polsce lista miast 17 zł 25 zł
Usługa automatycznej publikacji ogłoszenia standardowego w 28 serwisach dla Polonii na świecie lista miast 5 zł 11 zł
Usługa automatycznej publikacji ogłoszenia standardowego w 133 serwisach w Polsce i dla Polonii na świecie lista miast 22 zł 22 zł

Istnieje możliwość uzyskania rabatów w przypadku wykupienia większej ilości - Pakietów ogłoszeń:

5 ogłoszeń 20 ogłoszeń 50 ogłoszeń 100 ogłoszeń
10 % 20 % 30 % 40 %
W celu uzyskania rabatu należy napisać krótką informację na kontakt@tuoglos.pl

2. Zamieszczanie linku do własnej strony www

Dodanie Linku/Reklamy 30 dni rok
przelew SMS przelew SMS
Link/Reklama na stronie głównej w jednym serwisie 6,00 7,30 69,00 -
Link/Reklama na stronie głównej w 133 serwisach w całej Polsce i dla Polonii na całym świecie 490 zł (zamiast 600 zł) - 5800 zł (zamiast 6900 zł) -

3. Promowanie dodatkowe ogłoszeń

Automatyczne dodawanie ogłoszeń Dodanie Ogłoszeń PREMIUM Pierwszeństwo Aktywny link Galeria Wyróżnienie PILNE
Jeden portal - ogłoszenie standardowe 0 zł 27 zł 3 zł 1 zł 4 zł 2 zł 3 zł
Dodanie ogłoszenia do 105 portali w Polsce 17 zł 167 zł 15 zł 12 zł 44 zł 9 zł 11 zł
Dodanie ogłoszeń do (od 1 do 5 portali) 0,50 zł/szt 27 zł 3 zł 1 zł 4 zł 2 zł 3 zł
Dodanie ogłoszeń do (od 6 do 10 portali) 0,50 zł/szt 47 zł 6 zł 4 zł 17 zł 3 zł 5 zł
Dodanie ogłoszeń do (od 11 do 15 portali) 0,50 zł/szt 97 zł 9 zł 7 zł 27 zł 5 zł 7 zł
Dodanie ogłoszeń do (od 16 do 133 portali) 0,50 zł/szt 127 zł 12 zł 9 zł 37 zł 7 zł 9 zł

Wszystkie podane ceny są cenami w zł brutto.

Wystawiamy faktury VAT.

Loading...